VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

12.03.2010 15:10

 

 

 

Zadavatel Obec Dětřichov, se sídlem: Dětřichov 2, 464 01 Frýdlant, IČ: 00831468, na základě ustanovení § 12, § 18 a v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), vyzývá dodavatele k podání nabídek na níže uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.

 

Název zakázky:

Cyklotrasy v obci Dětřichov v rámci projektu „Cyklotrasy v Heřmanicích, v Dětřichově a v Bogatyni, rozhledna v Heřmanicích

 

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba cyklotras v obci Dětřichov (provedení stavebních prací) v rámci projektu CZ.3.22/2.2.00/08.00686 „Cyklotrasy v Heřmanicích, v Dětřichově a v Bogatyni, rozhledna v Heřmanicích“ podpořeného dotací z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika.

 

Termín realizace:

Zahájení prací:                        po podpisu smlouvy, předpoklad 04/2010

Termín ukončení prací:           30.11.2010

 

Místem plnění je:

Obec Dětřichov

 

Poskytování zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace bude připravena k předání u kontaktní osoby v listinné podobě nejdéle do 2 dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele (možno použít i e-mail). Úhrada za poskytnutí zadávací dokumentace činí 0,- Kč vč. DPH.

Podrobnější informace podáme nejlépe telefonickým kontaktem u níže uvedené kontaktní osoby. Zadávací dokumentaci je možné si vyzvednout nejpozději do 24.3.2010, 10:00 hodin po předchozí domluvě u uvedených kontaktů.

 

Požadavky na zakázku

Zadavatel požaduje:

Podmínky plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.

 

Závazný obsah nabídky

Nabídka bude zpracována formou Návrhu smlouvy o dílo a dále uvedených příloh.

Podrobněji uvedeno v zadávací dokumentaci.

 

Kvalifikační předpoklady

Zadavatel v rámci výběrového řízení na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu požaduje a uchazeč (dále také jako dodavatel) je povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů. Splněním této kvalifikace se rozumí prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů dle §§ 53, 54 ZVZ doložením příslušných dokladů, které se dodávají v originále nebo prosté kopii ve lhůtě pro podání nabídek.

Podrobněji uvedeno v zadávací dokumentaci.

 

Hodnotící kritéria

 

Kritérium

Váha

Poznámka

Nejnižší celková nabídková cena

100 %

v Kč s DPH

Podrobněji uvedeno v zadávací dokumentaci.

 

Lhůta pro podávání nabídek

Lhůta pro podávání nabídek končí dne 26.3.2010 v 13:00 hod.

 

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou na veřejnou zakázku, je 60 dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek.

 

Místo a způsob podání nabídek

Místem pro podání nabídky je Obecní úřad v Dětřichově, Dětřichov č.p. 2, 464 01 Frýdlant.

Nabídky se podávají písemně poštovní službou nebo osobně ve lhůtě pro podání nabídek.

Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami a razítky uchazeče a zřetelně označených „VŘ: Cyklotrasy v Dětřichově v rámci projektu Cyklotrasy v Heřmanicích, v Dětřichově a v Bogatyni, rozhledna v Heřmanicích, neotevírat“.

Podrobněji uvedeno v zadávací dokumentaci

 

Kontaktní osoba

Jaromír Toman

Starosta obce

tel.: +420 482 317 042

mobil: +420 724 179 804

e-mail : jaromir.toman@detrichov.net

 

 

Zveřejněno na úřední desce Obce Dětřichov dne 12.3.2010

 

Zadávací dokumentace cyklotrasy Dětřichov.pdf (127,1 kB)

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042