Ocenění pro naši knihovnu v Dětřichově

2013-10-09 09:57

Dne 3. října 2013 předal v Zrcadlové kapli pražského Klementina první náměstek ministra kultury JUDr. František Mikeš ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2013“.

 

Knihovnice paní Miroslava Kohoutová a starosta obce pan Stanislav Šťasný převzali ocenění Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR za kulturní a vzdělávací aktivity spojené s knihovnickými službami poskytované v rekonstruovaných prostorách navzdory přerušení v důsledku povodní z roku 2010. Více fotografií ve Fotogalerii.

 
 

Místní lidová knihovna v Dětřichově (Liberecký kraj, okres Liberec)

Knihovnice: Miroslava Kohoutová

Obec Dětřichov leží v pravém severním výběžku České republiky na říčce Olešce, necelých 6 km od města Frýdlant. Na jihovýchod od Dětřichova se zdvíhají svahy Jizerských hor, na západě jsou "co by kamenem dohodil" hranice s Polskou republikou. Obec se hlásí k mikroregionu Frýdlantsko, který se potýká s poměrně vysokou nezaměstnaností a nepříliš dobrou dopravní obslužností. K 1. lednu 2013 zde žilo 722 obyvatel (zdroj MV ČR).

Knihovna poskytuje své služby občanům Dětřichova a okolí i rekreantům již mnoho let. Ve vedení knihovny se vystřídala řada dobrovolných knihovníků. Od roku 1967 - to je již 46 let - stojí v jejím čele paní Miroslava Kohoutová, jedna z nejaktivnějších knihovnic a knihovníků Liberecka. Je členkou SKIP, zúčastnila se i několika valných hromad včetně té poslední v Brně. Nechybí na žádném setkání knihovníků Libereckého okresu nebo kraje, nevyhýbá se vzdělávacím akcím. Povoláním byla vychovatelkou ZŠ v Dětřichově. Proto má blízko k dětem a skvěle spolupracuje s mateřskou a základní školou. Děti jsou také pravidelnými návštěvníky knihovny a chodí sem velmi rády. Zdá se, že novou tradicí dětřichovské knihovny se stane přenocování předškoláků v knihovně na rozloučenou s mateřskou školou; letos se uskutečnilo již podruhé. Vedle toho se knihovna spolu se školou zapojuje i do Noci s Andersenem. K výjimečným akcím loňského roku patřila návštěva žáků, kteří chodili do knihovny před 25 lety. I to vypovídá o jejich vztahu ke knihovně a knihovnici paní Kohoutové. Dokumentace k vybraným akcím je zveřejněna na webové stránce knihovny https://detrichovknihovna.webk.cz/, celkový počet akcí v roce 2012: 22 s 254 návštěvníky.

Knihovna se vždy snažila poskytovat služby na vysoké úrovni, patřila ke knihovnám, které získaly v minulosti titul Vzorná lidová knihovna. Vysokou úroveň si udržuje i dnes. Do knihovny byl pořízen automatizovaný knihovní systém Clavius, knihovna má vlastní webové stránky. V roce 2008 proběhla úprava a rozšíření prostor knihovny, čtenáři si jich však dlouho neužili. 7. srpna 2010 postihla Dětřichov katastrofální blesková povodeň, která způsobila mnoho škod v řadě obcí a měst Libereckého kraje. Nevyhnula se ani knihovně. Činnost musela být na více než rok přerušena. Část knih a veškeré zařízení a počítačové vybavení bylo zničeno. Za oběť vodě padly i kroniky knihovny, které dokumentovaly bohatou činnost minulých let. Prostory knihovny byly rekonstruovány, knihovní fond za pomoci brigádnice vložen do AKS. Poděkování všem, kteří se na obnovení knihovny podíleli prací, finančně i knižními dary, je zveřejněno na webové stránce knihovny – viz https://detrichovknihovna.webk.cz/pages/podekovani.html. Pro veřejnost se knihovna znovu otevřela v únoru 2012. Se zahájením činnosti byl spuštěn automatizovaný výpůjční systém, zbývá dokončit instalaci on-line katalogu, jehož zprovoznění se z technických důvodů pozdrželo.

Knihovna má velkou podporu ze strany obce, která mimo jiné na knihovnu pamatuje každoročně částkou na nákup knih (v r. 2012 a 2013 ve výši 15 000 Kč). Vzorná je také spolupráce s Oddělením služeb knihovnám Liberecka KVK v Liberci, které poskytuje knihovně služby v rámci výkonu RF (pomoc při zpracování a uspořádání KF po povodni, příprava projektu do programu VISK 3 na obnovu počítačového vybavení a doplnění potřebných modulů AKS, nákup a zpracování KF z prostředků obce, výměnné fondy apod.).

Knihovna v Dětřichově žije a znovu nabírá dech. V podpoře obce a v knihovnici paní Kohoutové mají občané záruku, že v knihovně najdou nejen nové knihy a potřebné informace, ale i příjemné prostředí k setkávání.

Zpracovala:

Jaroslava Starcová, KVK v Liberci

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042