Obecně závazná vyhláška č. 4/2007 o poplatku za komunální odpad

2009-07-06 13:45

 

 

Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 13. srpna 2007. usnesením č. 5/2007 usneslo vydat na základě § 17a zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku :

Čl. 1 Úvodní ustanovení


Obec touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká na území obce.

Čl. 2 Sazba poplatku


Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce Dětřichov, vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob, určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti, se poplatek za komunální odpad stanoví takto :

Velikost nádoby

Frekvence svozu

Placeno

ročně

pololetně

240 l

1 x týdně

3 606,00 Kč

1 803,00 Kč

110 l

1 x týdně

2 011,00 Kč

1 005,50 Kč

1 x 14 dnů

1 214,00 Kč

607,00 Kč

kombi 38 x ročně

1 642,00 Kč

821,00 Kč

PE pytel á 120l balení 6ks

 

500,00Kč/balení

 


Uvedené ceny vycházejí z cenové přílohy pro rok 2007 ke smlouvě č. SO3F200548 se společností A.S.A, která pro obec zajišťuje svoz a likvidaci odpadu.

Čl. 3 Splatnost poplatku


Poplatek je splatný vždy do 31.3. a do 30.9.

Čl. 4 Zrušovací ustanovení


Touto vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o úhradě  za sběr, odvoz a zneškodňování komunálního odpadu.

Čl. 5 Účinnost


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2008



Vyvěšeno na úřední desce dne:        14.srpna 2007     
Sejmuto z úřední desky dne:            15. září 2007

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042