Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o nakládání s odpady

2009-07-08 18:27

OBEC DĚTŘICHOV
Obecně závazná vyhláška obce Dětřichov č. 3/2007
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce DětřichovZastupitelstvo obce Dětřichov se na svém zasedání dne 13.srpna 2007  usnesením č. 5/2007 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
 

Čl. 1 Úvodní ustanovení


Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území  obce  Dětřichov, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

Čl. 2 Třídění komunálního odpadu


1) Komunální odpad se třídí na:
     a)tříděný odpad, kterým je papír,nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví,
     b)objemný odpad,
     c)nebezpečné složky komunálního odpadu,
     d)směsný odpad.
2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
odst. 1 písm. a), b), c).

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu


1)  Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2)  Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
     a)u zastávky ČSAD na návsi
     b)u budovy čp. 93 (bývalá mateřská škola)
3)  Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
     a)papír, barva modrá
     b)nápojové kartony, barva oranžová
     c)sklo, barva zelená
     d)plasty, PET lahve, barva žlutá

Čl. 4 Sběr a svoz  nebezpečných složek komunálního odpadu


1)  Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován 2x ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách,, v místním rozhlase a na http//www. detrichov.net/
2)  Nebezpečné složky komunálního odpadu lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn ve sběrném dvoře společnosti A.S.A ve Frýdlantu.

Čl. 5 Sběr a svoz objemného odpadu


1)  Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob např. koberce, matrace, nábytek.
2)  Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován 2x ročně současně se sběrem nebezpečných složek komunálního odpadu jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách a na www stránkách obce.
3)  Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu společnosti A.S.A ve Frýdlantu.

Čl. 6 Shromažďování směsného odpadu


1)  Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou
     a)typizované sběrné nádoby - popelnice, kontejnery, igelitové pytle) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
     b)odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2)  Stanoviště  sběrných  nádob je místo,  kde jsou  sběrné  nádoby  trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 7 Nakládání se stavebním odpadem


1)  Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
2)  Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
3)  Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat  kontejner u společnosti A.S.A ve Frýdlantu, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Informaci podá obecní úřad.

Čl. 8 Závěrečná ustanovení


1)  Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce č.4/2003 o nakládání s komunálními odpady.
2)  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.


Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 14.srpna 2007
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 15.září 2007

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042