Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místním poplatku ze psů

2009-07-24 13:38

 

Zastupitelstvo obce Dětřichov se na svém zasedání dne 13.srpna 2007 usneslo vydat usnesením č. 5/2007 na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 

 

 


Čl. 1 Úvodní ustanovení


Obec Dětřichov touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).1)

 

Čl. 2 Ohlašovací povinnost

(1)Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.
(2)Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo  název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky
z její podnikatelské činnosti.
(3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech do 15 dnů ode dne jejich vzniku.
 


Čl. 3 Sazba poplatku


Sazba poplatku činí ročně:
a)za prvního psa …………………………………………….. 100,-- Kč,
b)za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  ………...  150,-- Kč,
c)za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel
sirotčího důchodu ……………………………………….   50,-- Kč,
d)za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu ……………… 100,-- Kč.

 

Čl. 4 Splatnost poplatku


Poplatek je splatný  do 31.3. příslušného kalendářního roku.

 

Čl. 5 Zrušovací ustanovení


Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2003 o místním poplatku ze psů.

 

Čl.  6 Účinnost


Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008 .


Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.srpna 2007
Sejmuto z úřední desky dne:     15.září 2007

 

 

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042