Obecně závazná vyhláška č. 12/1997 - O regulaci pohybu psů ( zrušena vyhl. č.1/2007)

04.07.2009 13:48

 

Obecní zastupitelstvo v Dětřichově se dne 29.9.1997 usneslo podle § 16, odst. 1 zákona České národní rady č. 401/1992 Sb. O obcích (obecní zřízení), na této obecně závazné vyhlášce:

 

 


Článek 1
Zakazuje se volné pobíhání psů, jakož i jiného domácího a hospodářského zvířectva na veřejných prostranstvích, uvedených v článku 4.


Článek 2
Je zakázáno vstupovat se psy a jinými zvířaty do prostrou místního hřbitova, školních zahrad a na hrací plochy sportovního areálu.


Článek 3
Je zakázáno vstupovat se psy do ohraženého prostoru protipožární nádrže a jejich koupání v této nádrži, v době od 15. května do 15. září.


Článek 4
Veřejnými prostranstvími jsou silnice, obecni komunikace, veřejná zeleň, náves, jakož i jiné volně přístupné plochy bez omezení.


Článek 5
Porušení této vyhlášky bude stíháno jako přestupek, pokud nepůjde o jiný právní delikt, nebo o trestný čin.


Článek 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 
 

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042