Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 zrušovací

24.07.2009 13:40

 

Kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky obce Dětřichov

 

 


Zastupitelstvo obce Dětřichov se na svém zasedání dne 13. srpna 2007 usnesením č. 5/2007 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 

Čl. 1


Na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/1993 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny ve znění vyhl. č.11/1996


Čl. 2


Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.


Čl. 3


Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 12/1997 o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích


Čl. 4

Zrušuje se vyhláška č. 7/1992 o výši náhrad za dočasné užívání pozemků


Čl. 5

Zrušuje se obecně závazná vyhláška ze dne 31.1.1994, kterou se stanoví koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí v obci Dětřichov.


Čl. 6


Zrušuje se obecně závazná vyhláška ze dne 9.6.1003 o místním poplatku za povolení vjezdu motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce.


Čl. 7

Účinnost


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.


Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.srpna 2007
Sejmuto z úřední desky dne:  15.září 2007

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042