Návrh OZV obce Dětřichov č. 1 / 2010

10.02.2010 08:45

 

OBEC DĚTŘICHOV

__________________________________________________

 

NÁVRH OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE DĚTŘICHOV č. 1 / 2010

 

O poskytování půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu ( dále jen fond rozvoje bydlení ) v katastrálním území obce Dětřichov.

 

 

Čl. 1

Základní ustanovení

 

 1. Obec Dětřichov ( dále jen obec ) v zájmu zlepšení úrovně bydlení a vzhledu obce vytváří Fond rozvoje bydlení ( dále jen fond ), který je určen k poskytování půjček vlastníkům nebo spoluvlastníkům bytových a rodinných domů a bytů na území obce, na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu.

 

 1. Fond byl zřízen na základě Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci podle programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu v roce 2000. Vrácení a vypořádání finančních prostředků Ministerstvu pro místní rozvoj se uskutečnilo v lednu 2010. Na účtu Fondu rozvoje bydlení obce zůstala po vypořádání částka vzniklá úročním poskytnutých půjček. Tato částka je základem pro pokračování v programu.

 

Čl. 2

Příjmy fondu

 

            Příjmy fondu jsou :

 

a)              splátky půjček poskytnutých z prostředků fondu vlastníkům bytových a rodinných domů a bytů a úrokové výnosy z nich,

b)             přijaté splátky půjček použitých obcí pro vlastní bytový fond a úrokové výnosy z nich

c)              výnosy z prostředků fondu

d)             dary a jiné formy podpory od fyzických a právnických osob

e)              jiné příjmy

 

Čl. 3

Použití prostředků fondu

 

 1. Prostředky fondu se použijí k těmto účelům :

 

a)      poskytování účelově vázaných půjček vlastníkům nebo spoluvlastníkům bytových a rodinných domů a bytů na území obce. Půjčky se poskytují se splatností nejvýše 5 let při roční úrokové sazbě 4,5 %

b)      na základě rozhodnutí zastupitelstva obce a v souladu se smlouvou k úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu obce. Použité prostředky budou vráceny do fondu s úrokem ve výši 4,5 %

c)      k úhradě nezbytných nákladů souvisejících se správou fondu a s vedením samostatného účtu u peněžního ústavu

 

 1. Jednomu žadateli lze poskytnout půjčka až do výše 100.000,- Kč. Půjčku pro stejný účel nelze poskytnout opakovaně.

 

 1. Půjčku lze čerpat po dobu jednoho roku od uzavření smlouvy o půjčce.

 

 

 1. K účelům dle odst. 1. písm. b) bude použito vždy nejvýše 80 % volných prostředků fondu.

 

Čl. 4

Podmínky poskytnutí půjčky

 

 1. Žádost o poskytnutí půjčky posuzuje komise zřízená pro tyto účely radou obce ( dále jen komise )

 

 1. Žadatel o půjčku musí mít vyrovnány veškeré závazky vůči obci Dětřichov

 

 1. Žádost o poskytnutí půjčky musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

 

a)      identifikační údaje žadatele

b)      identifikační údaje předmětné nemovitosti ( č.p., číslo stavební nebo pozemkové parcely ), výpis z katastru nemovitostí si zajistí komise

c)      stavební povolení ( pokud je nutné ), či jiný doklad o přípustnosti navrhovaných prací včetně příslušné dokumentace

d)      kvalifikovaný odhad nákladů

e)      předpokládaná lhůta dokončení akce

f)        požadovaná výše půjčky

g)      doklad o příjmové situaci žadatele za posledních 12 měsíců

h)      doklad o příjmové situaci ručitele za posledních 12 měsíců

i)        návrh na stanovení záruky za poskytovanou půjčku ve výši nejméně 120 % požadované půjčky

 

 1. S rozhodnutím rady obce ohledně poskytnutí půjčky bude žadatel vyrozuměn neprodleně a pokud se nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů od doručení rozhodnutí, jeho žádost zaniká.

 

 1. Na poskytnutí půjčky není právní nárok. Proti rozhodnutí rady obce není odvolání přípustné.

 

 

Čl. 5

Smlouva o půjčce

 

 1. S žadatelem o půjčku uzavře obec smlouvu o půjčce bez zbytečných odkladů.

 

 1. Smlouva musí obsahovat tyto údaje :

 

a)      smluvní strany

b)      účel půjčky

c)      celkovou částku půjčky

d)      úrokovou sazbu

e)      lhůtu splatnosti půjčky včetně úroků

f)        režim splácení jistiny a úroků

g)      sankce za nedodržení smlouvy

h)      způsob zajištění půjčky

i)        podmínku dodržení stavebních prací a souvisejících předpisů včetně bezodkladného vrácení celé půjčky v případě jejich nedodržení

j)        podmínku pojištění předmětné nemovitosti

 

Čl. 6

Závěrečná a doplňková ustanovení

 

 1. Obec vede prostředky fondu rozvoje bydlení na zvláštním účtu zřízeném pro tyto účely na základě smlouvy s Komerční bankou, a.s. , pobočka Frýdlant

 

 1. Rada obce bude průběžně sledovat čerpání prostředků fondu pro rozvoj bydlení a 1x ročně předloží zprávu o využívání fondu zastupitelstvu obce.

 

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zruší obecně závazná vyhláška obce č. 16 / 2000 o poskytování půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu.

 

 1. Tato vyhláška nabude účinnosti patnáctým dnem po schválení zastupitelstvem obce.

 

 

 

 

 

 

 

……………………….                                                                     ………..………………….

Stanislav Šťasný                                                                                             Jaromír Toman

místostarosta obce                                                                                         starosta obce

 

 

 

Vyvěšeno : 10.února 2010

Sejmuto    : 25.února 2010

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov

Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf

482 317 042